หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกองการศึกษา

 

ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาล
น.ส.ระพีพรรณ์ เมืองมูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
น.ส.อารีรัตน์ แสงศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษา
นางนงพิกา ใจดี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรวิวรรณ เมืองมูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายธีรยุทธ หัวน้ำ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางอัญชนา กลิ่นหอม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน ทองทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ฐิติกา บุญรักษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสุกัญญา ธารณะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพิสมัย ชาญชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ยุพาภรณ์ ทิตะยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ