หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานสำนักปลัด

 

ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาล
นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภิญญา สติราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอรัญญา กันศรีเวียง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นายสราวุธ ขันโท
นักการ
นายณัฐพัฒน์ อาจนนท์ลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนฯ
นายขจร วงศ์นันท์
พนักงานขับรถยนต์
นางจามรี วิทิตวินทกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
นางนาริสา เวียงคำ
นักพัฒนาชุมชน
นายวาสน์ วิรยะธนวัฒน์
พนักงานขับรถ
นางสาววารุณีย์ นาต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
จ.ส.อ.ธนันชัย สมฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นายมนตรี เวียงคำ
พนักงานขับรถยนต์
พ.อ.ท.สมคิด ใจดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสมศาสตร์ ฟ้าเลิศ
พนักงานดับเพลิง
นายเอกชัย อ่อนนวล
พนักงานขับรถยนต์
นางสายทอง โพธิศาสตร์
ภารโรง
นายวรวิทย์ ธิต๊ะยา
พนักงานดับเพลิง
นายนครินทร์ อินแดง
พนักงานดับเพลิง
นายจักรภพ คำคง
พนักงานจ้างเหมาบริการ