หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกองช่าง
นายสมเกียรติ ไชยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายธนกฤต สุวัฒนะปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายจรัญ บุญสุวรรณ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายทวีศักดิ์ อ่อนนวล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชาย มาสภา
คนงานทั่วไป
นายธนกาจน์ แก้วเวียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ