หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง

 

น.ส.ณัฐชา ขันทะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ณัฐภรณ์ เงินคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางวิลาวรรณ แปงตาน
นักวิชาการคลัง
น.ส.ธรินี สติราษฎร์
นักวิชาการพัสดุ
น.ส.ชยานันท์ หอมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายกรภัทร์ สมฤทธิ์
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี
น.ส.จินตนา มหาวงศนันท์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางอารีรัตน์ อินทะรังษี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายวุฒิชัย กลิ่นหอม
พนักงานประจำรถขยะ
(เก็บค่าธรรมเนียม)
น.ส.อัมพิกา อิ่นคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ