หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลเวียง

 

นายถาวร อ่อนนวล
นายกเทศมนตรี
ด.ต.ทวีศักดิ์ อุ่นตาล
รองนายกเทศมนตรี
นายวิโรจน์ สมณะ
รองนายกเทศมนตรี
ส.ต.ท.สาคร โยธาดี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
สำนักปลัด
กองการศึกษา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมเกียรติ ไชยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์
หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.ระพีพรรณ์ เมืองมูล
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา

นายชาตรี นิลคำ
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานคลัง
กองช่าง
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
 

น.ส.ณัฐภรณ์ เงินคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง

นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
นางสุภิญญา สติราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอรัญญา กันศรีเวียง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
น.ส.อารีรัตน์ แสงศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษา
น.ส.ชยานันท์ หอมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางนาริสา เวียงคำ
นักพัฒนาชุมชน
นางนงพิกา ใจดี
ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ธรินี สติราษฎร์
นักวิชาการพัสดุ
นางอัญชนา กลิ่นหอม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวิลาวรรณ แปงตาน
นักวิชาการคลัง

จ.ส.อ.ธนันชัย สมฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นางสุกัญญา ธารณะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายขจร วงศ์นันท์
พนักงานขับรถ
นายวาสน์ วิรยะธนวัฒน์
พนักงานขับรถ
นายสราวุธ ขันโท
นักการ